FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Més benefici i millor tresoreria

Objectius de l’activitat

  • Partint del compte de Pèrdues i Guanys i el Balanç de Situació s’expliquen les accions a fer per a augmentar el benefici i aconseguir millorar la Tresoreria.

Continguts de l’activitat

  • El contingut del Compte de Pèrdues i Guanys. Com actuar sobre els paràmetres que porten a augmentar el benefici: vendre més unitats; pujar els preus de venda; rebaixar els preus de cost i reduir les despeses fixes. Explicació sobre com fer-ho.
  • Anàlisi del Balanç de Situació, per veure com aconseguir millorar la tresoreria, actuant sobre l’immobilitzat; les existències; els comptes de clients i proveïdors; l’autofinançament i el finançament extern.
  • Finalment s’explica la necessitat d’establir el pressupost econòmic-financer, a revisar sovint per controlar la consecució dels objectius.

Perfils dels participants

  • Autònoms, comerç, pimes

Durada

  • 2 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020